Privacy
statement

HR Wizard vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met anke@hrwizard.nl.

ARTIKEL 1  WIE ZIJN WIJ?

HR Wizard is gevestigd te (3633 CW) Vreeland aan Singel 31. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68369794. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2  WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar.

Om te beheren zullen wij uw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wij vinden het belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM-systeem, waaronder MS Teams, slaan wij dan ook uw naam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis, browser en telefoonnummer op. U hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens verwijderen na het einde van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten toevoegen in het klantenbestand en tot 7 jaar bewaren.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben hiervoor een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd. Uw gegevens worden niet gedeeld.

Wanneer u contact met ons op wil nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het plaatsen van uw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat uw aanvraag is afgerond.

ARTIKEL 3  HOE VERKRIJGEN WIJ DEZE GEGEVENS?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant of contactpersoon verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over u als persoon verwerken waar wij inzicht toe hebben via onze klanten, om te zorgen voor registratie van de certificering. Wij verstrekken een verwerkersovereenkomst aan onze opdrachtgevers waarin wij vermelden hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.

ARTIKEL 4  WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij HR Wizard om uw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van HR Wizard, kunt u bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar anke@hrwizard.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

ARTIKEL 5  WIE ONTVANGEN UW GEGEVENS?

HR Wizard zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

ARTIKEL 6  SLOTBEPALINGEN

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar anke@hrwizard.nl. Als u een klacht hebt over de manier waarop wij met uw gegevens om gaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.